Kommunikasjon som strategisk verktøy

CommunicationKommunikasjon er langt mer enn den operative og taktiske dialogen med omverdenen. Årsrapporter og pressemeldinger er viktige verktøy, og det samme gjelder annonser og annen reklame, for ikke å snakke om pressetalsmannens funksjon. Har man bare fokus på det operative blir man imidlertid veldig ofte reaktiv i sin kommunikasjon. Det vil si at det er omverdenen som setter agendaen for hva som kommuniseres. Dette er en lite ønskelig situasjon. Skal en virksomhet lykkes må den kunne kommunisere proaktivt og på sine egne premisser.

En offensiv kommunikatør

En offensiv kommunikatør kan gjennom sin dialog med interessentene skaffe seg innsikter og kunnskap som han eller hun kan ha stor nytte av i sin kommunikasjon med egne målgrupper. En viktig forutsetning for dette er at vedkommende klarer å etablere gode og tillitsfulle relasjoner med de viktigste interessentene. Dette gjør man gjennom å lære seg å vise respekt for den andre partens ønsker og behov. Det er også viktig å erkjenne at den andre parten ofte har innsikter som ens egne virksomheten kan ha nytte av. Det er derfor veldig viktig at interessenters tilbakemeldinger ikke stopper hos kommunikatøren, men bringes videre til virksomhetens ledelse. Slik kan det operative kommunikasjonsarbeidet gi viktige bidrag når styre og ledelse skal meisle ut virksomhetens overordnede strategi. Slik bruk av kommunikasjon som et effektivt strategisk verktøy er dessverre i altfor liten grad utbredt.

En god rådgiver må legge mye av sin kraft på å overbevise kommunikatøren om at det han eller hun gjør er viktig ikke bare i forhold til hvordan virksomheten oppfattes av omverdenen, men også i forhold til virksomhetens overordnede strategiske veivalg. På samme måte må styre og ledelse trenes i å innse at det i den operative dialogen med interessenter ligger mye informasjon av verdi for det strategiske arbeidet. Først da vil man se at det er viktig å skape rutiner som sikrer at slik informasjon når toppen.