Lær dine interessenter å kjenne

stakeholdersInteressenter er et ganske nytt ord i norsk vokabular. På engelsk har man lenge brukt uttrykket stakeholders og det dekker i stor grad det samme som vårt interessenter. I denne gruppen inngår alle de som på en eller annen måte påvirker eller blir påvirket av virksomheten det er snakk om. Ansatte en viktig gruppe. Det er naturligvis også eierne i den grad virksomheten har slike. Og har de det ikke så er det alltid et eller annet organ som virksomheten får sitt mandat fra, det være seg en offentlig myndighet, en stiftelse eller liknende.

Kundene er kanskje den gruppen som i et kommunikasjonsperspektiv tradisjonelt blir sett på som de viktigste interessentene, men leverandører er også en viktig gruppe som virksomheter må forholde seg til på en tydelig og tillitvekkende måte. Det samme gjelder ikke minst media hvis behandling av virksomheten kan få veldig stor betydning for hvorvidt den lykkes med sine målsetninger eller ikke. Til sist er det verdt å merke seg lovgiver og offentlige myndigheter som i veldig stor grad setter de rammebetingelser som virksomheten jobber innenfor som en viktig interessent.

Nyttige verktøy

En viktig side ved enhver virksomhet er å lære seg å kjenne og forstå sine interessenter for derigjennom å opprette en tillitsfull og god dialog. Blant dette konsulentselskapets mange verktøy finnes en gjennomarbeidet og velprøvd metode for å kartlegge de mest sentrale interessenter innenfor hver av de nevnte gruppene. For når det gjelder god kommunikasjon er kvaliteten på de man fører samtale med mye viktigere enn kvantiteten. Inviterer man potensielle kunder til en presentasjon så er det for eksempel ikke kritisk om antallet fremmøte er lite, bare det er de riktige menneskene som møter opp. Det samme gjelder når man vil innhente tilbakemeldinger. Det er de store kundene man i første rekke skal lytte til. Det er deres synspunkter som er de mest relevante.