Sjefen er alltid den øverste kommunikasjonsansvalige

Det sier seg nesten selv at det er virksomhetens øverste leder som også er den øverste kommunikasjonsansvarlige. Det er som regel han eller hun som representerer virksomheten utad og det vedkommende sier og gjør vil veldig lett smitte over på den virksomheten vedkommende leder. At sjefen er seg denne rolle bevisst, er veldig viktig ettersom sjefsrollen ikke er noe man kan ta av og på men som man bærer hele tiden. Dette gjelder på jobb så vel som i fritiden. Det er ingen tvil om at dette kan oppleves som vanskelig og tyngende, men det er tross alt en vesentlig del av den jobben de er betalt for å gjøre.

Ofte trenger personer i sjefposisjoner hjelp til å finne seg til rette i denne rollen. Dette gjelder både på det personlige plan og i en mer organisasjonsmessig sammenheng ettersom det i veldig mange tilfeller er slik at en sjef i en ny posisjon må alliere seg med personer med kompetanse på områder han eller hun ikke har forholdt seg til tidligere. Sjefen må etablere en bevissthet om at kommunikasjon er viktig og at en god og nær relasjon til kommunikatørene er viktig.

Pressetalsperson

Press SpokespersonDet er også sjefen selv som enhver journalist helst vil møte når spørsmål skal besvares. Særlig der det stilles kritiske spørsmål. Likevel vil de fleste journalister akseptere at de møter en annen enn sjefen dersom det kan sannsynliggjøres at sjefen ikke har tid og at vedkommende som stiller på dennes vegne har kompetanse til å svare for selskapet. Dette vil ofte være den selskapet har utpekt som pressetalsperson. Det er viktig at rollen som pressetalsperson fylles av en som kjenner virksomheten godt, som forstår medias rolle og journalistenes behov, samt har en tett og fortrolig dialog med selskapsledelsen. Uten en slik dialog vil vedkommende ikke fremstå som troverdig og dermed ikke vinne tillit i den målgruppen vedkommende skal betjene.