Strategisk bruk av finansiell kommunikasjon

Den finansielle kommunikasjonens målgrupper er i første rekke investorer, det vil si eksisterende og potensielle eiere, media og finansmarkedet forøvrig. Herunder finner man långivere, finansanalytikere og meglere. Dette er krevende målgrupper som har et særskilt krav på utfyllende og uttømmende informasjon om alt som kan tenkes å påvirke verdien på selskapet. For et børsnotert selskap vil det si kursen på selskapets aksjer. Det er derfor viktig at den som foreslår denne kontakten ikke bare har gode kommunikative egenskaper, men også kjenner og forestår selskapets virksomhet meget godt og er dyktig til å identifisere slik informasjon som målgruppen etterspør.

Investorkontakt

investorDet vil som regel være finansdirektøren eller en spesielt utpekt investorkontakt som forestår den finansielle kommunikasjonen. I sitt arbeid vil investorkontakten ofte ha omgang med personer som kjenner den aktuelle bransjen meget godt og ofte bedre enn vedkommende selv. De har som regel meget gode kunnskaper om markedet som selskapet opererer innenfor, konkurrenter og slike forhold som det er viktig at selskapet eksellerer innenfor for å lykkes.

Det sier seg derfor selv at investorkontaktens arbeid ikke bare skal bestå i å formidle et budskap, men like mye i å fungere som en lyttepost i markedet. Dialogen med målgruppen kan gi meget relevante og verdifulle synspunkter på forhold som ledelse, strategi og strategiske veivalg, risikofaktorer, råvarepriser, produkter og tjenester, samt andre forhold. Slik innsikt vil automatisk tilflyte ledelsen når det er finansdirektøren som står for kontakten. Når vedkommende ikke selv er en del av ledergruppen er det viktig at det etableres gode rutiner for at det lytteposten oppfatter av signaler kommer til ledelsens kjennskap.

Interessentanalyser

Som utgangspunkt for de aller fleste oppdrag for børsnoterte selskaper gjennomfører dette konsulenthuset normalt en interessentanalyse for å kartlegge hvordan selskapet oppfattes i markedet. Ettersom det har meget gode relasjoner i finansmarkedet i alle de landene det er representert i og nyter stor tillit får det alltid åpenhjertige svar som gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.