Troverdighet og synlighet

credibility and visibilityDe viktigste forutsetningene for å lykkes med kommunikasjon er troverdighet og synlighet. Derfor må disse to elementene alltid ligge til grunn for ethvert kommunikasjonsarbeid. Dessuten er det viktig å presisere at i denne sammenhengen er ikke faktorenes orden likegyldig. Troverdighet kommer alltid først. Det er først når selskapet vet hvor det vil, har lagt sin strategi, satt sine mål og er fortrolig med den veien det har valgt for å nå dem at det skal tilegnes ressurser på å ta steget ut det offentlige rom. Da må også en gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi som er forankret i hel organisasjonen være på plass.

Det viktigste er troverdighet

Troverdigheten må være tilstede i hele organisasjonen. Produkter og tjenester skal være det de utgir seg for å være. Verken bedre eller dårligere. Ansatte og ledelse skal opptre korrekt, følge lover og regler og vise samfunnsansvar. Dessuten skal selskapet være sannferdig i alt det gjør og sier. Det selskapet som har etablert seg som en troverdig aktør står betydelig sterkere når de tøffe utfordringene melder seg. Det har historien utallige eksempler på.

Synlighet ikke et mål i seg selv

Synlighet oppfattes normalt som et gode. Det er det imidlertid ikke alltid, og slett ikke dersom troverdigheten ikke er sikret. Men selv for selskaper som nyter stor troverdighet kan synlighet innebære en risiko. Dette konsulenthuset innleder gjerne sin dialog med oppdragsgivere med å presentere dem for et diagram der troverdighet leses på y-aksen og synlighet på x-aksen. Med utgangspunkt i hvordan kunden selv opplever situasjonen skal vedkommende angi hvor i diagrammet han tror at omverdenen vil plassere selskapet. Deretter gjør konsulenten det samme basert på sine egne erfaringer og de innspill han har fått gjennom den forutgående interessentanalysen. Det er veldig sjelden at kundens og konsulentens posisjonsangivelse sammenfaller. Dessverre er det slik at kunden ofte har et for positivt syn på situasjonen.